Европейският център за транспортни политики е организация с нестопанска цел, регистрирана в България. Предметът на дейност на ЕЦТП обхваща и дейности, свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добрите практики във всички сфери на обществения живот, свързани с различните видове транспорт, непротиворечащи на ЗЮЛНЦ в обществен полза. ЕЦТП разполага с екип от професионалисти в различни области, пряко и индиректно свързани с различните видове транспорт - сухоземен, въздушен, железопътен, воден.

ЕЦТП има в екипа си водещ за страната експерт в областта на пътната безопасност, осъществил инспекции на ключови обекти и след инциденти, някои от които са обект на висок обществен интерес.

© European Center for Transport Policies