Кандидатствай за членство

Европейски център за транспортни политики е независима неправителствена организация, в която всеки може да кандидатства за член, ако е навършил 18 години и не е осъждан с влязла в сила присъда. В Сдружението за члевове могат да кандидатстват и юридически лица, като всяко юридическо лице определя по един представител - физическо лице.

 

Заявление за физически лица:  Свали

Заявление за юридически лица: Свали

 

УСТАВ на Сдружението: Свали

 

Как и къде да подадете заявление?

 

Моля изпращайте Вашите завления и останалите документи на следния email address: info@euctp.com 

 

Необходими документи:

 

Всеки желаещ да изпрати своето заявление за членство следва да приложи и следните документи към заявлението по образец:

 

1. Мотивационно писмо, където да обясни защо желае да е член на сдружението и как ще допринесе за неговото развитие;

2. Професионална автобиография;

3. Актуална справка за съдимост, която да послужи пред МВР;

4. Удостоверение от ПРБ за това, че към момента на подаване на заявлението срещу лицето няма повдигнати обвинения;

5. Актуална снимка (паспортен формат), като се посочи и в коя категория желае да се включи като експерт (https://www.euctp.com/experts.html).

 

В случай, че кандидатурата е от името на юридическо лице следва да се приложат същите документи за управителя на съответното юридическо лице кандидат и за лицето определено за представител в Сдружението. За юридическите лица освен снимка на определения за представител, може да се изпрати и логото на съответното юридическо лице, което да бъзе публикувано в секция партньори (https://www.euctp.com/partners.html). Важно: в секция партньори се публикуват и логата на юридически лица, които не са членове на сдружението.

 

Членството е разделено на три нива:

 

Трето ниво на членство:

Всеки, който отговаря на изискванията за това да бъде допуснат като член, може да подаде заявление, придружено от снимка и професионална автобиография, да заплати членски внос и ако бъде одобрен от Управителния съвет, да се присъедини към дейността на сдружението.

 

Членовете трето ниво нямат право да носят отличителни белези на Сдружението, не могат да участват в Общото събрание или да гласуват, но могат да дават предложения и да вземат участие във всички дейности, които се организират. Членовете от трето ниво дължат членски внос в пълен размер.

 

Второ ниво на членство:

Всеки, който е заплащал в продължение на две години членски внос, участвал е активно в дейността на Сдружението и е препоръчан от поне един член от второ ниво и поне един член на Управителния съвет или учредител, може да бъде предложен за преминаване от трето към второ ниво. За целта, ако кандидатът е изпълни условията, може да подаде заявление, което да се разгледа от Управителния съвет.

 

Членовете второ ниво имат право да участват в дейността на сдружението, да дават предложения, да участват в Общото събрание и да гласуват. Те също така дължат членски внос в пълен размер. При незаплащане в две последователни години на дължимия членски внос членовете второ ниво могат да бъдат изключени от Сдружението или да бъдат предложени за връщане в трето ниво на членство.

 

На всеки член второ ниво се издава членска карта, валидна за една година след заплащане на членския внос. Те също така имат право да са част от инспекционния екип на Сдружението и да участват в дейностите на терен, свързани с извършването на тематични инспекции и проверки.

 

Първо ниво на членство:

Членовете първо ниво са единствено членовете на Управителния съвет на Сдружението, председателят и учредителите. Всеки, който бъде избран от общото събрание за член на УС или за председател, автоматично преминава в първо ниво членство. За член на УС могат да бъдат предложени единствено членове на Сдружението, които са били поне 5 години членове второ ниво и са заплащали без прекъсване членския си внос. Учредителите също могат да стават членове на Управителния съвет.

 

Член на УС, който не заплаща членски внос се предлага за изключване пред общото събрание или за преминаване в първо ниво членство.

 

Инспекционен екип:

Всеки член на Управителния съвет или второ ниво членовете могат да вземат участие в дейностите, свързани с извършването на инспекции или тематични проверки.

 

Членовете на инспекционния екип задължително минават инструктаж за безопасност. Задължително носят отличителни белези, като светлоотразителна жилетка, бродирана с логото на Сдружението и получават служебна карта и значка, с които се легитимират пред официалните органи (полиция, прокуратура и пр.). При всяка проверка или инспекция има главен отговорник по безопасността и членовете на инспекционния екип са длъжни да се съобразяват с указанията му.

 

Ако трето ниво член има желание да вземе участие в тематичните инспекции или проверки, може да участва в тях, трябва да разполага със светлоотразителна жилетка. По изключение и по решение на главен експерт или на УС може да се даде възможност еднократно да се предостави жилетка с логото на сдружението с цел гарантиране на безопасността на терен.

 

Членове на инспекционния екип могат да бъдат само експерти, притежаващи компетентност в съответната област (пътна инфраструктура, авиация, железопътен транспорт, автомобили и пр.).

 

Главен експерт:

Всяка отделна дивизия има задължително ръководител, който е определен като главен експерт. Главните експерти са единствено членове второ или първо ниво и се определят след гласуване от страна на Управителния съвет. Те осъществяват административното обезпечаване на дейността и задават целите и приоритетите на съответната дивизия в сдружението.