ЕЦТП изнесе данни за липсващи документи, касаещи въвеждането на новата организация на движението в София

(Снимки ЕЦТП)
11 май 2024 г.

* Липса на актуален генерален план за организация на движението в София, на чиято основа се правят проекти и промени;

* Липса на документ за съгласуване между всички институции за промяната в организацията на движението, извършена в центъра на София;

* Наличие на протокол от заседание на транспортната комисия в Столична община със съмнително съдържание, като например липса на текстове, проблемни дати и др.;

 

Горепосочените и други факти бяха изнесени на пресконференция на ЕЦТП и представени от Диана Русинова. Сигнал бе подаден и към СДВР заради съмнения, че липсва документ за съгласуване с МВР на новата организация на движението.

Видно от документите става ясно, че Протокол № 15, публикуван на сайта на Столична община, липсват страници. Няма и Генерален план за организация на движението на територията на София, на базата на който се извършват промените.

 

Г-жа Диана Русинова призова Столична община да спре със спекулациите и лъжите за законността на проекта, който се реализира. И настоя твърденията на управляващите София да бъдат подкрепени с показването на проект, съгласуван с всички институции, с които следва да бъде направено това по закон.

Ето реда, който трябва да бъде спазен:

Съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗДвП – „Условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството“. 
Тази наредба е именно Наредба № РД-02-20-2 от 24 октомври 2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване
Тази наредба урежда реда и условията за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.


С наредбата се определят:
1. целите на организацията на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, средствата и принципите за тяхното постигане;
2. йерархичната последователност при планиране и проектиране на организацията на движението;
3. редът и условията за изготвяне, одобряване, съгласуване и прилагане на генералните планове за организация на движението и проектите за организация и безопасност на движението в населените места и извън населените места от органите по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) съгласно определените им компетенции;


Именно в тази наредба чл. 10 е определен редът за съгласуване на проектите за организация и безопасност на движението:
Проектът за организация и безопасност на движението в населените места съответства на ГПОД и се съгласува и одобрява при следните ред и условия:
1. възложителят предварително съгласува ПОБДНМ със съответните компетентни органи на МВР (отдел "Пътна полиция" при СДВР, сектор "Пътна полиция" при ОДМВР), на областното пътно управление към АПИ за участъците на републиканската пътна мрежа и други институции по преценка на възложителя.